راه راست

خود چون به فرمان خدا تسلیم ، اندیشه چون در شناخت فرامین الهی کوشا ، دنیا چون محل ظهور معانی و تجلی رحمت و ودودیت ،علم که در طلب معلوم ساختن پنهانها ،انسان که مجرای نور باشد ،همه چیز نه تنها که حجاب نیست که بزرگراهی است که همچون رودی عظیم در طلب حمل قطره های نور و حیات است از نور تا نور . و انگاه که فرائض و حسنات در جهت نمایان ساختن خود و مطرح نمودن خویش و طلب توجه و احترام جمعیت و منافع مادی باشد ،حجابی عظیم است که انسان با تنیدن آن به دور خویش ،خود را از نور محروم و از شناخت ناتوان و در جهل و نادانی غوطه ور میسازد.فاصله یک نگاه است ،خودفانی را مطرح کردن یا خود را ابزاری در خدمت نور و به تسلیم حقیقت در نور یافتن

رضا6/4


منبع این نوشته : منبع