مرگ و وصال

عده ای گمان میکنند با مرگ به خدا میرسند و غافلند از اینکه ،زندگی فاصله ای نیست بین انسان و خدا .که زندگی ،کوچه های  عطیه ایست که او به انسان عطا کرد تا در این فرصت عاشقی به خلق ،جاودانه ها و کشف و ظهور حقیقت باشد.غافلند از اینکه ،کسی که خداوتد را در طول زندگی به مرز شناخت و بی شناختی در عبودیت و تسلیم نیست ،چگونه میتواند در پس مرگ به ادراک الهی نائل گردد؟غافلند از اینکه خدا هست .و این هست بودن بدین معناست که زمان و مکان و ارتعاش و حالات در اوست .پس دمی نیست که باشد و دم او در برکت آن نباشد که طفیلی هستی اند آدمی و پری....

رضا6/4


منبع این نوشته : منبع
اینکه